Παραγωγή βιοντίζελ απο τηγανέλαια

Περισσότερα
10 Χρόνια 9 Μήνες πριν #2132 από jose pelleto
Το τελευταιο καιρό αναζητώντας λύσεις και οικονομικούς τροπους θερμανσης, "ανακάλυψα" και την οικιακή παραγωγή βιοντίζελ απο χρησιμοποιημένα τηγανέλαια. Εαν κάποιος εχει ασχολήθει εστω και λίγο με το θέμα αυτό, ας καταθέσει τις γνώσεις και την εμπειρια του εδώ.

Οι σοφοί άνθρωποι μιλούν επειδή έχουν κάτι να πουν, οι ανόητοι επειδή πρέπει να πουν κάτι

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
10 Χρόνια 9 Μήνες πριν #2137 από jnet
Απαντήθηκε από jnet στο θέμα Παραγωγή βιοντίζελ απο τηγανέλαια

Κοστίζει τόσο να είσαι ειλικρινής όταν είσαι ευφυής! Είναι σαν να είσαι τίμιος όταν είσαι φιλόδοξος.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
10 Χρόνια 9 Μήνες πριν #2139 από jose pelleto

Καταρχή

www.energ.gr/j15/index.php?option=com_ku...rt=90&Itemid=53#2136

By KERBEROS


Ευχαριστώ, πραγματικα πολυ ενδιαφέρον αρθρο. Αν μπορει κάποιος να με παρεπεμψει σε καποια ιστοσελίδα σχετικά με την νομοθεσία της οικιακης παραγωγης βιοντίζελ ( πλαφον παραγωγης, χρησιμοποιηση του παραγόμενου προιόντος, συμβατότητα σε οχήματα λεβητες κ.τ.λ. )

Οι σοφοί άνθρωποι μιλούν επειδή έχουν κάτι να πουν, οι ανόητοι επειδή πρέπει να πουν κάτι

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
10 Χρόνια 9 Μήνες πριν #2140 από KERBEROS
Μάλλον αυτό είναι που ζητάς.

ΝΟΜΟΣ 3769/2009 - ΦΕΚ 105/Α'/1.7.2009


Αρθρο 22

Βιοκαύσιμα και Αλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

1. Τα Βιοκαύσιμα και τα Αλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ), σύμφωνα με το εδάφιο δ' της παραγράφου 8 του άρ­θρου 6 του ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 272 Α). Επιτρέπεται η διάθεση μιγμάτων βιοκαυσίμων με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου με περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα πέραν του ορίου που καθορίζεται στις αποφάσεις του ΑΧΣ, εφόσον οι λοιπές προδιαγραφές των μιγμάτων αυτών βρίσκονται εντός των ορίων των προδιαγραφών, όπως καθορίζονται στις ισχύουσες αποφάσεις του ΑΧΣ για το βιοκαύσιμο ή άλλο ανανεώσιμο καύσιμο και το προϊόν διύλισης αργού πετρελαίου.2. Η ανάμειξη των αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προ­ϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου πραγματοποιείται με ευθύνη των κατόχων Αδειας Διύλισης ή Αδειας Εμπο­ρίας κατηγορίας Α, στις εγκαταστάσεις τους.3. Οι κάτοχοι Αδειας Λιανικής Εμπορίας και Αδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποχρεούνται να αναρτούν ει­δική σήμανση στα σημεία πώλησης των: α) αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων, β) Βιοντίζελ αναμεμειγμένου με πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό που υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του ΑΧΣ για τις προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης, γ) Βιοαιθανόλης αναμεμειγμένης με βενζίνη σε ποσοστό που υπερβαίνει το όριο που κα­θορίζεται στις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του ΑΧΣ για τις προδιαγραφές της βενζίνης. Τα χαρακτηριστικά της ειδικής σήμανσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.4. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κάθε έτος πριν την 15η Απριλίου, καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος (περίοδος 1ης Ιουλίου τρέχοντος έτους - 30ής Ιουνίου επόμενου έτους). Για τον υπολογισμό της ποσότητας αυτής λαμβάνονται υπόψη: i) το μέγιστο όριο ανάμειξης για το πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθο­ρίζεται στις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του ΑΧΣ και ii) η εκτίμηση κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για το επόμενο έτος. Με την ίδια απόφαση πραγματοποιείται η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμ­μετοχή στην κατανομή, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις συμμετοχής, συγκροτείται η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

β) Η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο­νομικών, προβαίνει στον έλεγχο της τυπικής πληρότη­τας των αιτήσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση όσων προκρίνονται στο επόμενο στάδιο της κατανομής, βάσει των στοιχείων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, και συντάσσει σχετικό πρακτι­κό με τις κατανεμόμενες ανά εταιρεία ποσότητες.

γ) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατανομή είναι: i) είτε η κατοχή άδειας λειτουργίας για Μονάδα Παραγωγής Βιοντίζελ εγκατεστημένη σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή, σε περίπτωση μο­νάδων παραγωγής που προβλέπεται να λειτουργήσουν εντός του επόμενου έτους (περίοδος Ιουλίου-Ιουνίου), η κατοχή άδειας εγκατάστασης ή, σε περίπτωση εξαίρε­σης από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης, η κατοχή σχετικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είτε η προσκόμιση συμβάσεων αγοράς αυτούσι­ου βιοντίζελ για το επόμενο έτος (περίοδος Ιουλίου-Ιουνίου) από μονάδες παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και ii) η ύπαρξη και διαθεσιμότητα των απαι­τούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ, η ελάχιστη χω­ρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 100 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση.

δ) Ειδικά για την κατανομή του έτους 2009 η ως άνω αναφερόμενη απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.5. Για την κατανομή της ετήσιας ποσότητας αυτού­σιου βιοντίζελ της προηγούμενης παραγράφου μετα­ξύ των δικαιούχων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α1) οι υφιστάμενες συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών, θεωρημένες από τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτι­κής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ σε μονάδα παρα­γωγής εντός της ελληνικής επικράτειας, προερχόμενες από ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες, όπως ορίζο­νται στο Κεφάλαιο 8 του Κανονισμού 1973/2004 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2004 (ΕΕ-ΕΚ L 345 της 20ής Νοεμβρίου 2004),

α2) τιμολόγια αγοράς ή/και λογιστικά στοιχεία προ­μήθειας βαμβακόσπορου ή/και βαμβακελαίου,

α3) τα τιμολόγια προμήθειας πρώτων υλών, προερχό­μενων από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια και ζωικά λίπη ελληνικής προέλευσης, κατάλληλα για την παραγωγή βιοντίζελ.

β) Η δυναμικότητα της Μονάδας Παραγωγής Βιοντίζελ εγκατεστημένης σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή οι συμβάσεις εισαγωγής αυτούσιου βιοντίζελ από μονάδες παραγωγής βιοντίζελ εγκατεστημένες σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Η ύπαρξη Πιστοποιητικού ή η σύμβαση ανάθεσης για τη λήψη ISO σειράς 9000 σχετικά με την παραγωγή ή/και διάθεση αυτούσιου βιοντίζελ.

δ) Το προσφερόμενο, από την αιτούσα εταιρεία, μέ­γιστο υπερτίμημα (premium), το οποίο αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος παραγωγής και στο περιθώριο κέρ­δους, καθοριζόμενο ως €/χιλιόλιτρο επιπλέον της τιμής βάσης. Ως τιμή βάσης, υπολογίζεται ο μέσος όρος σε €/χιλιόλιτρο, της τιμής «Reuters Biodiesel ex Works» (υπό τη στήλη FAME2 GERMANY) και της χαμηλής τιμής του «Biodiesel» για τη χειμερινή περίοδο ή του «FAME0» για την καλοκαιρινή περίοδο (υπό τη στήλη Barges FOB Rotterdam) του PLATT's European Marketscan. Η τιμή βάσης υπολογίζεται ανά ημερολογιακό δεκαπενθήμερο, για τις παραδόσεις αυτών των ημερών, στην ισοτιμία $/€ της ΕΚΤ για το ίδιο διάστημα, με πυκνότητα για την μετατροπή του βιοντίζελ ίση με 0,88 κιλό/ λίτρο. Το προσφερόμενο μέγιστο υπερτίμημα (premium) είναι δεσμευτικό για την εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και για όλη την αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ.

ε) Οι υφιστάμενες συμβάσεις συνεργασίας με ερευ­νητικά ιδρύματα και φορείς ή οι συμβάσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, εντός της Ε.Ε., για θέματα σχετικά με τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα.

στ) Το σύνολο των παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ, σε χιλιόλιτρα, για τις κατανομές των δύο προηγούμε­νων ετών.

ζ) Ο δείκτης συνέπειας των παραδόσεων, που αφορά την κατανομή του προηγούμενου έτους, στα διυλιστή­ρια.6. Η αξιολόγηση των κριτηρίων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου συντελείται από την Επιτροπή αξιολόγησης της παραγράφου 4, σύμφωνα με τον ακό­λουθο τύπο:

Ki = { [0,25 * ΕΛ1i / (Σύνολο ΕΛ1ί)1 + [0,05 * ΕΛ2ί/ (Σύνολο ΕΛ2ί)]+ [0,075 * ΕΛ3i / (Σύνολο ΕΛ3Ϊ)] + [0,20 * Αi / (Σύνολο Αi)] + [0,05 * li / (Σύνολο li)] + [0,10 * Ti / (Σύνολο Ti)]+ [0,05 * Ei / (Σύνολο Ei)] + [0,15 * Π/ (Σύνολο Πi)] + [0,075 * ΠΚ/ (Σύνολο ΠΚ)]} * ποσότητα βιοντίζελ προς κατανομή, όπου:

i = η εξεταζόμενη εταιρεία

Ki = κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ έτους, σε χιλιόλιτρα

ΕΛ1 = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα από α1) συμβολαιοποιημένες ελληνικές ενεργειακές καλ­λιέργειες, θεωρώντας ότι παράγονται 0,10 χιλιόλιτρα βιοντίζελ ανά στρέμμα ενεργειακής καλλιέργειας

ΕΛ2i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα από α2) τιμολόγια αγοράς βαμβακόσπορου ελληνικής προέλευσης θεωρώντας ότι παράγονται 0,14 χιλιόλι­τρα ανά τόνο ή/και τιμολόγια αγοράς βαμβακελαίου ελληνικής προέλευσης θεωρώντας ότι παράγονται 0,95 χιλιόλιτρα βιοντίζελ ανά μετρικό τόνο

ΕΛ3i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα από α3) χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια και ζωικά λίπη, ελληνικής προέλευσης, κατάλληλων για παραγωγή βιοντίζελ, θεωρώντας ότι παράγονται 0,95 χιλιόλιτρα βιοντίζελ ανά μετρικό τόνο πρώτης ύλης

Αi = συνολική αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντί­ζελ, σε χιλιόλιτρα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατά το σημείο 5β ετήσια δυναμικότητα της μονάδας για μονάδες εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και το 1/4 της δυναμικότητας για μονάδες εγκατεστη­μένες σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στην περίπτωση συμβάσεων αυτούσιου βιοντίζελ από μονάδες παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ως άνω ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/4 της ετήσιας δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής και την ποσότητα της σύμ­βασης. Σε κάθε περίπτωση η αιτούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει την προς κατανομή ποσότητα

li = δείκτης, υπολογιζόμενος βάσει των υποβληθέντων κατά το σημείο 5γ δικαιολογητικών, ίσος με 1 για ύπαρξη πιστοποιητικού ISO σειράς 9000, ή 0 για απουσία

Ti = δείκτης υπολογιζόμενος βάσει των υποβληθέντων κατά το σημείο 5δ δικαιολογητικών ίσος με 1 όταν το προσφερόμενο υπερτίμημα υπερβαίνει έως και 10% το χαμηλότερο προσφερθέν ή 0 για υπέρβαση άνω του 10%

Ei = δείκτης, υπολογιζόμενος βάσει των υποβληθέντων κατά το σημείο 5ε δικαιολογητικών, ίσος με 1 για διαπί­στωση ερευνητικής δραστηριότητας, ή 0 για απουσία

Π = σύνολο παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ, σε χιλιόλιτρα, για τα 2 προηγούμενα έτη με βάση τα σχετικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

ΠΚ = δείκτης, υπολογιζόμενος βάσει της συνέπειας παραδόσεων για το προηγούμενο έτος, στα διυλιστήρια, ίσος με 1 για απόκλιση συνολικών παραδόσεων έως και 2% επί της συνολικής ποσότητας κατανομής ή 0,5 για απόκλιση συνολικών παραδόσεων από 2% έως και 5% επί της συνολικής ποσότητας κατανομής, ή 0 για απόκλιση μεγαλύτερη από 5%.

Σε περίπτωση που οι παραγόμενες ποσότητες αυ­τούσιου βιοντίζελ προερχόμενες από συμβάσεις ενερ­γειακών καλλιεργειών υπερβαίνουν την ποσότητα που αντιστοιχεί στο συντελεστή βαρύτητας του ΕΛ^, αυτές κατανέμονται στο σύνολο τους στους αιτούντες και αναπροσαρμόζονται αναλογικά οι συντελεστές βαρύ­τητας των λοιπών κριτηρίων.

Σε περίπτωση που για κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια δεν υποβληθούν σχετικά δικαιολογητικά από κανέναν από τους αιτούντες, η βαρύτητα του κριτηρίου κατανέμεται αναλογικά στα λοιπά κριτήρια.

Ειδικά για το έτος 2009 για την κατανομή δεν λαμ­βάνεται υπόψη το υπό δ' κριτήριο της παρ. 5 (Ti - προ­σφερόμενο μέγιστο υπερτίμημα) και ο συντελεστής βαρύτητας του στον τύπο προσμετράται στο υπό α1' κριτήριο της παραγράφου 5 (ΕΛ1Ϊ - ελληνικές ενεργει­ακές καλλιέργειες).7. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι­κονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κάθε έτος, μέχρι την 1η Ιουνίου, εγκρίνεται η κατανομή της ετήσι­ας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ της παραγράφου 4 για το επόμενο έτος (περίοδος 1 ης Ιουλίου τρέχοντος έτους - 30ής Ιουνίου επόμενου έτους), καθώς και το μηνιαίο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, ανά δικαιούχο. Με την ίδια κυα καθορίζονται ειδικότερα θέματα, ιδίως οι εγγυήσεις και τα πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής που οφείλουν να προσκομίσουν οι δικαιούχοι, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή τους.

Οι δικαιούχοι της κατανομής αναλαμβάνουν την υπο­χρέωση να διαθέτουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, από την 1η Ιουλίου κάθε έτους και μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου, τις κατανεμόμενες σε αυτούς συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης κατανομής της παραγράφου αυτής. Ειδικότερες υποχρεώσεις των προ­σώπων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων τους, καθορίζονται με την ίδια κυα έγκρισης κατανομής.

Ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που προκύπτουν κα­τόπιν της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της πα­ραγράφου 9 του παρόντος άρθρου ανακατανέμονται συμπληρωματικά και αναλογικά μεταξύ των υπολοίπων δικαιούχων κατανομής, εφόσον δεν τους έχουν επιβλη­θεί διοικητικές κυρώσεις.

Ειδικά για το έτος 2009: α) η κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης κατανομής εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4, β) με κοι­νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατή η κατανομή τμήματος της ετή­σιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ αναλογικά στους δικαιούχους κατανομής του προηγούμενου έτους, με ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης έγκρισης κατανομής. Το τμήμα της ποσότητας αυτού­σιου βιοντίζελ που κατανέμεται κατά το προηγούμενο εδάφιο και αφορά σε μήνες από τον Ιούλιο και πέρα θα συνυπολογισθεί στην ετήσια κατανομή, γ) ποσότη­τες αυτούσιου βιοντίζελ που θα έχουν απορροφηθεί πριν την έκδοση της κυα του ανωτέρω εδαφίου α', πέ­ραν εκείνων της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α), συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια κατανομή 2009-2010.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι­κονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι δυνατή η κατανομή επιπλέον ποσοτή­των αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά στους δικαιούχους, εφόσον στη διάρκεια του έτους αυξηθεί το μέγιστο όριο ανάμειξης που προβλέπουν οι σχετικές προδιαγραφές για το πετρέλαιο κίνησης.

Με ίδια κοινή υπουργική απόφαση είναι δυνατή η τρο­ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης κατανομής, με αύξηση ή μείωση της συνολικής ποσότητας αυτούσι­ου βιοντίζελ, εφόσον αυτό δικαιολογείται από σημαντική απόκλιση της κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 4, η οποία παρατηρείται για εύλογο χρονικό διάστημα και τεκμηριώνεται από στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή, αυξάνεται ή μειώνεται αναλογικά η ποσότητα ανά δικαιούχο.8. Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που καθορίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες προσφέρονται από τους δικαιούχους της κατανομής και προορίζονται για ανάμειξη με πετρέλαιο κίνησης, παρα­λαμβάνονται υποχρεωτικά, αναμειγνύονται και διατίθε­νται στην Ελληνική Επικράτεια από: α) κατόχους άδειας διύλισης, β) κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α', εφόσον αυτοί πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης. Οι τελευταίοι υποχρεούνται να προμηθεύονται ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ από δικαιούχους κατανο­μής που αντιστοιχεί σε ίδιο ποσοστό ανάμειξης με αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ποσότη­τας που απορροφούν οι κάτοχοι άδειας διύλισης. Ειδι­κότερες υποχρεώσεις των προσώπων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων τους, καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης κατανομής της παραγράφου 7.

Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών υποχρεούνται να διαθέτουν τις ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που πα­ραλαμβάνουν, κατά τα ανωτέρω, σε κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α' και άδειας λιανικής εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 3α του άρθρου 7 και σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες αυτών, οι οποίοι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να διαθέτουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας τις πο­σότητες αυτές, εφόσον τους παραδίδονται σε μείγμα μέχρι το όριο που καθορίζεται στις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του ΑΧΣ για τις προδιαγραφές του πετρε­λαίου κίνησης.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να συγκροτούνται μικτά κλιμάκια για τη διενέργεια ελέγ­χων στους δικαιούχους και υπόχρεους της κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.9. Στους δικαιούχους της παραγράφου 7 και στους υπόχρεους της παραγράφου 8, οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

Στους δικαιούχους της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύναται να επιβληθούν, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβα­σης και την υποτροπή τους και οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 7, β) μερική ή ολική ανάκληση της έγκρισης κατανομής του οικείου έτους, γ) απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές διαδικασίες κατανομής, δ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων.10. Κατά τη χρονική περίοδο 2010 - 2016 διατίθεται ως καύσιμο κίνησης στην Ελληνική Επικράτεια, αυτού­σια, σε μείγμα με βενζίνες ή μέσω μετατροπής της σε συστατικά βενζινών, βιοαιθανόλη παραγόμενη κατά προτεραιότητα από ενεργειακές καλλιέργειες, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η παραγόμενη ποσότητα βιοαιθανόλης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, απορροφάται υποχρεωτικά από: α) κατόχους άδειας διύλισης, β) κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α', εφόσον αυτοί πραγματοποιούν εισαγωγές βενζινών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρού­σας παραγράφου.11. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορούν να καθορίζονται ζητήματα παραγωγής και διάθεσης στην ελληνική επι­κράτεια, βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην του βιοντίζελ και της βιοαιθανόλης.

Σε κάθε περίπτωση, όποιος έχει λάβει έγκριση κατα­νομής ποσοτήτων αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει αυτές εντός της Ελληνικής Επικράτειας.12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών θεσπίζεται πλαίσιο για την περαιτέρω προώθηση των βιοκαυσίμων, στην οποία ορίζονται τα προϊόντα αυτούσια ή σε μείγ­ματα, το ποσοστό ανάμειξης, η διαδικασία και τα κίνη­τρα για την παραγωγή, τη διάθεση και την κατανάλωση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με ίδια απόφαση, σε ειδικές περιπτώσεις και πέραν της διαδικασίας των παραγράφων 4-9, είναι δυνατόν να καθορίζεται ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό ανά­μειξης αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, εφόσον αυτό είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.»

Προδότης δεν είναι μόνον αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς,αλλά είναι και εκείνος που, ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώσει του δεν...
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": jnet, jose pelleto

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
10 Χρόνια 9 Μήνες πριν #2195 από OANNHSEA
jose pelleto
Που θα βρεις τόσο πολύ τηγανέλαιο ώστε να φτιάξεις βιοντήζελ και να το πουλήσεις;
Ακόμα όμως και έτσι, πιο λογικό δεν είναι να το φτιάξεις και να το κάνεις ανταλλαγή ή να το πουλήσεις στη μαύρη;
1,4 ευρώ έχει κονονικά. Εάν το πουλήσεις 1 ευρώ θα έχεις τρελό κέρδος...

Bellum omneum contra omne...
Θάνατος στους πετρελαιάδες!!!

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
10 Χρόνια 9 Μήνες πριν #2201 από jose pelleto

jose pelleto
Που θα βρεις τόσο πολύ τηγανέλαιο ώστε να φτιάξεις βιοντήζελ και να το πουλήσεις;
Ακόμα όμως και έτσι, πιο λογικό δεν είναι να το φτιάξεις και να το κάνεις ανταλλαγή ή να το πουλήσεις στη μαύρη;
1,4 ευρώ έχει κονονικά. Εάν το πουλήσεις 1 ευρώ θα έχεις τρελό κέρδος...


OANNHSEA στην πόλη μου υπάρχουν 54 ταβέρνες, 23 fast-food, 6 "κοτοπουλάδικα", 18 ξενοδοχεία (συνολικα στο νομό), και καντινες τις οποιες δεν κατεγραψα ακομη.Πολλοι ιδιοκτήτες ειναι φίλοι μου,αλλοι γνωστοι κτλ. Εαν τώρα εχω ενα φθηνό μηχάνημα μικρής παραγωγής 100-150 /h οπως τα παρακάτω καλύπτω τις προσωπικες μου ανάγκες σε πετρελαιο ( 2 τρακτέρ, αυτοκίνητο, θέρμανση)

www.greenfuels.co.uk/Category/domestic-production.aspx

www.onestopbioshop.co.uk/biobuddy-125l-a...ocessor?category_id=

www.oilconvert.com/GR/page.php?31Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ολη η διαδικασία της παραγωγής, που μοιάζει εύκολη.Στην Αγγλία το ετήσιο πλαφόν οικιακής παραγωγής είναι 2500 lit. στην Ελλαδα δεν γνωρίζω. Βέβαια ο KERBEROS ανέβασε τον παραπάνω νόμο που δεν γνώριζα, αλλα δεν αναφέρει τίποτα για την οικιακη χρήση. Εάν τώρα "τρέξει" και κανένα προγραμματάκι για μικρή μονάδα παραγωγής, καλοδεχούμενο, αλλωστε.....λάδια υπάρχουν!!!!!!
Με 200 δολλάρια ο τόννος απο Κίνα, Νιγηρία κτλ.

Αυτο που ενδιαφέρει εμένα προς το παρον είναι οι δικες μου ανάγκες,οι καιροί ειναι δύσκολοι και χρειαζεται μεγάλη προσοχή.

Οι σοφοί άνθρωποι μιλούν επειδή έχουν κάτι να πουν, οι ανόητοι επειδή πρέπει να πουν κάτι

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.316 δευτερόλεπτα
Powered by Kunena Φόρουμ